Fotovoltaika na střeše: správný směr s řadou nástrah

Malé střešní solární elektrárny budou hrát stále významnější roli v české energetice. Díky klesajícím cenám a dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, lze očekávat, že stále více Čechů přejde na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Při správné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) zcela bezpečnou technologií. Avšak je důležité být informován o tom, jak postupovat v případě požáru v budově se solární elektrárnou.

Fotovoltaika: směr s výzvami

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) upozorňuje na nutnost zvýšené pozornosti k bezpečnostním aspektům instalací FVE. Rizika se týkají především požární bezpečnosti a statiky budov.

Rizika spojená s fotovoltaickými elektrárnami se dělí do dvou hlavních skupin:

  • požární bezpečnost budovy 
  • statika budovy, na které jsou solární panely instalovány

Díky štědrým státním dotacím se na trhu objevují nové společnosti zaměřené na FVE, často bez dostatečných referencí a zkušeností. Nedostatek komponentů vedl k nákupům součástek na internetu, které mnohdy neměly potřebnou certifikaci. Zvýšená obezřetnost je na místě zejména proto, že letos u zařízení s výkonem do 50 kW není třeba žádné povolení ani licence od Energetického regulačního úřadu.

Nejčastější problémy

Fakt, že pro střešní fotovoltaické elektrárny do 50 kW není nutné stavební povolení, neznamená, že lze rezignovat na projektovou dokumentaci. FVE by měla realizovat autorizovaná osoba z oboru technika prostředí staveb (TPS) nebo technologická zařízení staveb (TZS). A ještě do loňského roku bylo součástí stavebního povolení povinné vyjádření autorizovaného statika či zástupce Hasičského záchranného sboru. Ti eliminovali chyby na úrovni projektové dokumentace.

Nová právní situace klade na stavebníky, projektanty, zhotovitele a členy IZS vyšší nároky. ČKAIT doporučuje, aby byla zajištěna odborná příprava a realizace FVE odbornými a certifikovanými společnostmi, i když to může zvýšit cenu a prodloužit dobu instalace. Podle odborníků jsou často podceňována rizika spojená s hořlavostí komponentů, odstupovými vzdálenostmi a použitím nehořlavých kabelů s minimem kouře v případě požáru.

Normy jsou klíčem

Většině problémů by šlo předejít, kdyby postup instalace FVE probíhal podle českých technických norem (ČSN). Ty jsou sice doporučeními, ale existují judikatury a pojišťovny, které jejich dodržování vyžadují.

Členové ČKAIT a HZS se v praxi setkávají se střechami zcela pokrytými panely, kvůli nimž hasicí látka nepronikne do půdních prostor ani střešní konstrukce. Chybí také schémata pro hasiče k vypnutí FVE zařízení. Podceňuje se rovněž ochrana před bleskem a poruchy přepěťové ochrany.

Platné české normy se zaměřují na výpočet požárního zatížení, nikoliv však na efekt, který může zařízení mít na šíření požáru. Na trhu jsou však FVE panely, které podle testů požár nezesilují. Instalace často nepočítají s dodatečným zatížením střechy, což je problém zejména v zimě.

Past na hasiče

Jedním z nejčastějších pochybení je nemožnost odpojit solární generátor od sítě při požáru, což ohrožuje hasiče. ČSN jasně stanovuje, že všechny solární elektrárny musí umožnit centrální vypojení elektrické energie.

FVE zařízení transformuje sluneční záření na stejnosměrný proud, který měnič převádí na střídavý. Většina instalací neumožňuje vypnout zařízení před měničem, což může v případě požáru znamenat riziko pro hasiče. Při zásahu vodou je bezpečný do napětí 400 V, ale instalace na rodinných domech mohou dosahovat napětí i 800 V. To představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Posuzování střešního pláště se zaměřuje na hořlavost a nutnost použití nehořlavých kabelů. Dokumentace by měla zahrnovat schéma s umístěním vypínačů a střídačů napětí.

Fotovoltaika a hromosvod

Pokud je FVE instalována na stávající objekt s hromosvodem, je třeba prověřit, zda je celá instalace v ochranném prostoru hromosvodu. Pokud ne, je nutné doplnit hromosvod jímacími tyčemi, aby byla FVE chráněna.

Škody způsobené přepětím bleskem jsou větší než škody způsobené požárem. Návrh hromosvodu by měl provést autorizovaný projektant.

Statické aspekty instalací FVE

Instalace FVE na starou střechu je možná po odborné kontrole a opravě. Statik by měl posoudit, zda je střecha schopna nést další zatížení, a to zejména u plochých střech a lehkých střešních plášťů hal.

Připojení k síti

Před nákupem komponentů FVE si zajistěte souhlas s připojením do sítě od příslušného rozvodného závodu.

Závěr

Rozvoj fotovoltaiky je důležitý, ale je třeba dbát na bezpečnost a kvalitu instalací. Dodržování norem a spolupráce odborníků jsou klíčové pro úspěšnou a bezpečnou implementaci FVE. 

Informační brožura

Pracovní skupina Fire vydala brožuru „Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence„, která informuje o zásadách požární ochrany a bezpečnosti solárních elektráren. Publikace se věnuje jak novým, tak stávajícím instalacím a poskytuje důležité informace pro případ požáru.

Brožura je ke stažení ZDE