Slovník pojmů

Přehledný seznam všech důležitých pojmů na téma rodinné domu a hypotečního financování. Snažíme se, aby byl slovník srozumitelný a pomohl vám zorientovat se v této složité problematice.

SLOVNÍK POJMŮ ZE STAVBY RODINNÉHO DOMU

Energetická náročnost budovy (ENB)

Energetická náročnost budovy vyjadřuje, kolik energie rodinný dům spotřebuje pro své běžné fungování, tedy na vytápění, ohřev vody, větrání, klimatizaci a osvětlení. Vyšší energetická náročnost znamená vyšší náklady na provoz domu. ENB se udává v energetických třídách od A (nejúspornější) po G (nejméně úsporná). Třída energetické náročnosti je uvedena v Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),

  • Třída A – Mimořádně úsporná
  • Třída B – Úsporná
  • Třída C – Vyhovující 
  • Třída D – Nevyhovující
  • Třída E – Nehospodárná
  • Třída F – Velmi nehospodárná
  • Třída G – Mimořádně neshopodárná

Geometrický plán (GP)

Geometrický plán je technický dokument, který zobrazuje změny v katastrální mapě. Vzniká na základě zeměměřičských prací a je nezbytný pro zápis změn do katastru nemovitostí. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven odborně způsobilou osobou.

Geometrické určení nemovité věci a katastrálního území

Geometrické určení popisuje přesnou polohu, tvar a rozměry pozemku nebo stavby v katastrální mapě. Jde o závazný údaj katastru nemovitostí, který vymezuje hranice nemovitosti a katastrálního území. Zjednodušeně řečeno, jde o „obrys“ nemovitosti v mapě. Tento údaj je důležitý pro právní jistotu a jednoznačnou identifikaci nemovitosti, například při převodu vlastnictví nebo při řešení sporů o hranice pozemků.

Hrubá stavba

Základní konstrukce domu, zahrnující základy, nosné zdi a stropy. Dokončená hrubá stavba je připravena pro instalaci oken, dveří a dalších prvků.

Identifikace parcel

Určení konkrétního pozemku pomocí jeho jedinečného čísla a dalších údajů. Identifikace je důležitá pro právní jistotu a jednoznačné určení vlastnictví.

Katastr nemovitostí

Veřejný seznam obsahující soupis všech nemovitostí v České republice. Eviduje pozemky, budovy a byty včetně informací o jejich vlastnících a dalších právech k nim (zástavní právo, věcná břemena apod.). Katastr nemovitostí je zásadní pro právní jistotu při transakcích s nemovitostmi a slouží jako podklad pro různé úřední úkony, včetně hypoték.

Katastrální mapa

Katastrální mapa je podrobná veřejná mapa velkého měřítka, která zobrazuje hranice pozemků, budov a dalších nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí. Slouží jako oficiální podklad pro identifikaci a lokalizaci nemovitostí, určení jejich vlastníků a případných omezení vlastnických práv. Katastrální mapa je důležitým dokumentem při vyřizování hypotéky, jelikož banka potřebuje přesně identifikovat nemovitost, která bude sloužit jako zástava úvěru.

Katastrální úřad

Státní instituce, která vede evidenci nemovitostí a pozemků. Zajišťuje zápisy vlastnických práv, změny údajů a vydává výpisy z katastru nemovitostí.

Katastrální území

Územní jednotka, na kterou se člení katastr nemovitostí. Obvykle zahrnuje jednu obec nebo její část.

Kolaudace

Závěrečné řízení, kterým se ověřuje, zda stavba byla provedena podle projektu a splňuje všechny požadavky. Po úspěšné kolaudaci lze stavbu užívat.

Kolaudační řízení

Proces, který zahrnuje podání žádosti o kolaudaci, kontrolu stavby a vydání kolaudačního souhlasu.

List vlastnictví (LV)

je listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Banka vyžaduje list vlastnictví jako doklad o tom, že žadatel o hypotéku je skutečným vlastníkem nemovitosti a že na nemovitosti neváznou žádná omezení, která by bránila poskytnutí hypotéky.

Parcela

Jedná se o pozemek, který je jednoznačně určen svým parcelním číslem a geometricky vymezen v katastrální mapě. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí a mohou být předmětem vlastnictví, pronájmu nebo jiných právních vztahů. V případě hypotéky může být parcela zastavena jako záruka pro splacení úvěru.

Plocha pozemku

Celková plocha parcely, včetně zastavěné plochy a nezastavěných částí.

Plocha užitná

Součet ploch všech podlaží domu, které jsou určeny k užívání. Zahrnuje obytné místnosti, kuchyně, koupelny, chodby a další prostory.

Plocha zastavěná (RD)

Plocha půdorysu domu, tedy část pozemku, kterou stavba zabírá.

Plomba

V kontextu hypoték se jedná o zápis v katastru nemovitostí, který označuje nemovitost jako předmět hypotečního úvěru. Tato poznámka slouží k ochraně věřitele (banky) a informuje ostatní, že nemovitost slouží jako zástava dluhu.

Stavba

Jakákoli budova nebo jiný objekt, který je pevně spojen se zemí.

Stavební povolení

Rozhodnutí stavebního úřadu, které povoluje stavbu. Před zahájením stavby je nutné mít platné stavební povolení.

Test průvzdušnosti (Blower Door Test)

Blower door test je měření, které zjišťuje vzduchotěsnost budovy. Provádí se pomocí ventilátoru, který vytváří podtlak nebo přetlak. Tím odhalí případné netěsnosti, kudy uniká teplo. Výsledek testu pomůže určit energetickou náročnost domu a najít místa, kde je vhodné zlepšit izolaci. 

Územní plán

Veřejný dokument, který určuje, jakým způsobem lze využívat jednotlivé pozemky v obci. Stanovuje například, kde mohou být rodinné domy, průmyslové objekty nebo parky.

Územní rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se povoluje změna v území, například rozdělení pozemku nebo umístění stavby.

Výměra parcely

Plocha pozemku vyjádřená v metrech čtverečních.

Výpis z katastru nemovitostí

Oficiální dokument, který obsahuje aktuální údaje o nemovitosti nebo pozemku, včetně vlastníka, právních vztahů a dalších informací.

Zastavěný pozemek

Pozemek, na kterém se nachází stavba.

Zastavěný stavební pozemek

Pozemek určený k zastavění stavbou.

Žádost o stavební povolení

Dokument, kterým stavebník žádá stavební úřad o vydání stavebního povolení.

TYPY RODINNÝCH DOMŮ

Nízkoenergetický dům je stavba navržená s důrazem na snížení spotřeby energie na vytápění, chlazení, ohřev vody a provoz domácích spotřebičů. Dosahuje se toho použitím kvalitních izolací, oken s trojitým zasklením, účinných systémů vytápění a větrání s rekuperací tepla a někdy i využitím obnovitelných zdrojů energie.

Pasivní dům jde ještě dále než nízkoenergetický. Jeho hlavní charakteristikou je minimální potřeba energie na vytápění. Díky důmyslnému návrhu, použití velmi kvalitních izolací, speciálních oken a důkladnému utěsnění obálky budovy dokáže pasivní dům využít pasivní tepelné zisky ze slunce, osob a spotřebičů k udržení příjemné vnitřní teploty po většinu roku.

 

SLOVNÍK POJMŮ NA TÉMA FINANCOVÁNÍ RODINNÉHO DOMU

 

Hypotéka

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který slouží k financování koupě, výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti. Je zajištěn zástavním právem k této nemovitosti, což znamená, že v případě nesplácení úvěru může věřitel nemovitost prodat, aby získal zpět své peníze. Hypoteční úvěry jsou obvykle poskytovány bankami a stavebními spořitelnami. Hypotéky se obvykle poskytují na dlouhou dobu, obvykle 15 až 30 let.

Fixace úrokové sazby

Fixace u hypotéky je období, po které vám banka garantuje neměnnou úrokovou sazbu. To znamená, že vaše měsíční splátky zůstanou po celou dobu fixace stejné, bez ohledu na případné změny úrokových sazeb na trhu. Délka fixace se obvykle pohybuje od 1 roku do 10 let. Po uplynutí fixace si můžete zvolit novou fixaci s aktuální úrokovou sazbou nebo přejít na variabilní úrokovou sazbu. 

Anuitní splátka

Anuitní splátka je typ splátky úvěru nebo půjčky, jejíž výše je po celou dobu splácení stejná. Na začátku splácení je větší část anuitní splátky tvořena úrokem. Postupně se poměr mění a splátka obsahuje více úmoru a méně úroku. Každá splátka se skládá ze dvou částí:

* Úmor: Částka, která snižuje jistinu (dlužnou částku).
* Úrok: Částka, kterou platíte věřiteli za poskytnutí úvěru.

Bonita klienta

Bonita klienta, neboli úvěruschopnost, je hodnocení schopnosti klienta splácet své dluhy. Banky a finanční instituce ji posuzují před poskytnutím úvěru. Čím vyšší je bonita klienta, tím větší je pravděpodobnost, že získá úvěr s výhodnějšími podmínkami.

Čerpání hypotéky

Čerpání hypotéky je proces, při kterém banka postupně uvolňuje peníze z hypotečního úvěru. Tyto peníze jsou určeny na financování koupě, výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti. Čerpání probíhá na základě předložených faktur a dokladů o zaplacení.

* Postupné čerpání: Peníze jsou uvolňovány postupně v několika splátkách, obvykle v návaznosti na průběh výstavby nebo rekonstrukce.
* Jednorázové čerpání: Celá částka je vyplacena najednou, zpravidla po podpisu kupní smlouvy nebo po dokončení stavby.

Degresivní splácení

Degresivní splácení je způsob splácení hypotéky, při kterém se výše měsíčních splátek postupně snižuje. Na začátku splácení jsou splátky vyšší, což umožňuje rychleji splatit větší část dlužné částky. S postupem času se splátky snižují, což může být výhodné pro klienty, jejichž příjem se v průběhu splácení hypotéky snižuje.

Doba splácení 

Doba splatnosti hypotéky je období, během kterého jste povinni splatit bance celou půjčenou částku včetně úroků a poplatků. Obvykle se pohybuje v rozmezí 10 až 30 let. Čím delší je doba splatnosti, tím nižší jsou měsíční splátky, ale celkově zaplatíte více na úrocích. Naopak kratší doba splatnosti znamená vyšší měsíční splátky, ale celkové náklady na úroky budou nižší.

Měsíční splátka

Měsíční splátka je pravidelná platba, kterou dlužník (klient) hradí věřiteli (bance nebo jiné finanční instituci) za poskytnutou hypotéku. Měsíční splátky mohou být anuitní (stejná výše po celou dobu splatnosti) nebo degresivní (klesající výše v čase).

Ocenění nemovitosti

Jedná se o odborné stanovení tržní hodnoty nemovitosti k určitému datu. Ocenění provádí odhadce nemovitostí a zohledňuje faktory jako lokalita, stav nemovitosti, velikost, vybavení a aktuální situaci na trhu. Ocenění nemovitosti je důležité zejména při žádosti o hypotéku, kdy banka potřebuje znát hodnotu zastavované nemovitosti.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je druh pojištění, které chrání vaši nemovitost (dům, byt) před různými riziky, jako jsou živelní pohromy (povodeň, požár, vichřice), krádež, vandalismus nebo odpovědnost za škody způsobené třetí osobě. V případě pojistné události pojišťovna poskytne finanční náhradu na opravu nebo rekonstrukci nemovitosti. Pojištění nemovitosti je často vyžadováno bankou při poskytování hypotéky.

Poplatek za čerpání hypotéky

Poplatek za čerpání hypotéky je jednorázový poplatek, který banka účtuje za poskytnutí jednotlivých částí (tranší) hypotečního úvěru. V praxi se nejčastěji platí při čerpání hypotéky na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. Výše poplatku se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 % až 1 % z čerpané částky.

Poplatek poskytovateli za schválení (vyřízení) hypotéky

Jedná se o jednorázový poplatek, který si banka nebo jiný poskytovatel hypotéky může účtovat za zpracování a schválení vaší žádosti o hypotéku. Tento poplatek může být stanoven pevnou částkou nebo procentem z výše hypotéky. V některých případech se tento poplatek neúčtuje vůbec.

Předhypoteční úvěr

Jedná se o krátkodobý úvěr, který slouží jako překlenovací financování před poskytnutím klasické hypotéky. Využívá se v situacích, kdy není možné nemovitost okamžitě zastavit, například při koupi družstevního bytu nebo nemovitosti od obce.

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky znamená nahrazení stávajícího hypotečního úvěru novým úvěrem, obvykle za výhodnějších podmínek. Cílem je snížit měsíční splátky, získat nižší úrokovou sazbu nebo změnit délku splácení. Refinancování je vhodné zvážit zejména na konci fixačního období, kdy se mění úroková sazba. Před rozhodnutím je důležité pečlivě porovnat nabídky různých bank a zohlednit všechny náklady spojené s refinancováním. Refinancovat lze u stávající banky nebo u jiné banky.

Úroková sazba

Úroková sazba je procentní vyjádření ceny, kterou zaplatíte za vypůjčení peněz. Udává, o kolik se navýší půjčená částka (jistina) za určité období, nejčastěji za rok. Čím vyšší je úroková sazba, tím více zaplatíte na úrocích.

Vinkulace pojištění

Vinkulace pojištění je právní pojem označující situaci, kdy je pojistné plnění z pojištění nemovitosti (např. vinkulované pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti) vázáno (vinkulováno) ve prospěch poskytovatele hypotéky. To znamená, že v případě pojistné události (např. požár, povodeň) bude pojistné plnění vyplaceno bance, která poskytla hypotéku, a to až do výše nesplacené části hypotéky. Vinkulace chrání banku před rizikem, že by klient nebyl schopen splácet hypotéku z důvodu poškození nebo zničení zastavené nemovitosti.

 

Notářská úschova

Bezpečná úschova finančních prostředků nebo dokumentů u notáře. Často se využívá při koupi nemovitosti, kdy kupující složí peníze do notářské úschovy a notář je uvolní až po splnění všech podmínek.

Předkupní právo

Právo koupit nemovitost přednostně před ostatními zájemci. Může být sjednáno ve smlouvě nebo vyplývat ze zákona.

Společné jmění manželů

Majetek, který manželé nabyli za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem. Při rozvodu se společné jmění dělí rovným dílem.

Spoluvlastnictví

Vlastnictví jedné věci více osobami. Každý spoluvlastník má podíl na věci a může se svým podílem nakládat.

Zástavní právo

Právo věřitele uspokojit svou pohledávku z výtěžku prodeje zastavené nemovitosti, pokud dlužník nesplní svůj závazek.

Zástavní věřitel

Osoba nebo instituce, která má zástavní právo k nemovitosti.